ANBI

Melles Research Fonds heeft een ANBI-status.
Statutaire handelsnaam: Stichting Melles Research Fonds.
KvK no.: 52921654
RSIN no.: 850666570

DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel het structureel verwerven van fondsen ten behoeve van:

  1. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het algemeen, en in het bijzonder op het gebied van de oogheelkunde;
  2. het (doen) ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe chirurgische technieken en verbeteringen op bestaande chirurgische technieken op het gebied van oogheelkunde;
  3. het (doen) ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe preparatietechnieken op het gebied van donorweefsel binnen de oogheelkunde;
  4. het (doen) ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe en verbeterde medische hulpmiddelen en instrumentarium op het gebied van oogheelkunde;
  5. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BELEIDSPLAN

Het Melles Research Fonds wil innovatief onderzoek op het gebied van de oogheelkunde mogelijk maken en de kennis hierover communiceren via onderwijs.
Werving van gelden vindt plaats onder subsidiënten (zoals vermogensfondsen, stichtingen), particulieren (donaties, grote giften, legaten, nalatenschappen), overheden (subsidieaanvragen, structurele stimuleringsprogramma’s) en bedrijven (sponsoring, partnerships, bedrijfsdonaties).
De geworven gelden worden aangewend voor klinisch en experimenteel onderzoek, voortbordurend op innovatieve chirurgische technieken ontwikkeld door dr Gerrit Melles.

BESTUUR

Het bestuur van het Melles Research Fonds wordt gevoerd door :
De heer dr. ir. J. Frank, Biochemicus TU Delft (voorzitter)
De heer mr. P.J. van der Hof RBA, Bank ten Cate & Cie (penningmeester)
Mevrouw mr. M. de Geus, Rechter Rechtbank Rotterdam
De heer Dr. G.R.J. Melles, oogarts

Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding.

FINANCIEEL MFR